В новините
 
22.10.2008 23:34   Новината е видяна 6027 пъти
Дневен ред за заседание на Общински съвет - Бургас, 23 октомври

10.00 часа
Бургаски свободен университет

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поставени без разрешение от Община Бургас рекламни елементи

2. ДОКЛАД - информация, относно: Несъбрани суми от рекламно-информационна дейност за периода 2001-2008 г., съгласно решение на Общинския съвет № ОбС 08-00/00755/08.09.2008 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за социални разходи за облекчаване на разходите за транспорт на определени групи граждани

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Финансова помощ за подпомагане дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и спасение” - гр.Бургас

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение начина на подпомагане погребенията на социално-слаби, самотни, бездомни и безпризорни граждани и ветерани от войната, както и актуализиране на цената на тези погребения

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прилагане разпоредбата на чл.21, ал.1, т.15 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на двама общински съветници за членове на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за авариен канал ПСОВ - „Меден Рудник”

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за ел.провод 20 кV извън границите на урбанизираната територия в обхвата на полски път - общинска собственост и преминаващ през поземлен имот ПИ № 083002, землище на гр. Бургас

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за ел.провод 20 кV извън границите на урбанизираната територия в обхвата на полски пътища - общинска собственост, землище на кв. Сарафово - гр. Бургас

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отстъпване право на строеж в УПИ-ІІІ2632, кв.39 по плана на ж.к. „Братя Миладинови”, гр.Бургас, за изграждане на общежитие за преподаватели и студенти

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Делян Иванов - общински съветник от ПП „Атака”, относно: Наредба за допълнение на Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници на ПП „Атака”, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници на ПП „Атака”, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Деян Стойков - общински съветник от ПП „Атака”, относно: Поставяне на указателни табели в автобусите на „Бургасбус” ЕООД

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Здравко Сталев - общински съветник от ПП „Атака”, относно: Проучване, проектиране и изграждане на подлез на кръстовището на ул. „Александровска” и ул. „Сан Стефано”

18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП „Атака”, относно: Изграждане на детска площадка в кв. „Крайморие”

19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници на ПП „ГЕРБ”, относно: Предложения за допълнения на Глава 3 „Транспорт и организация на движението” на Наредбата за обществения ред на територията на Община Бургас

20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от общински съветници на ПП „СДС”, относно: Преотреждане на място и възлагане на конкурс за изготвяне на паметник послучай Независимостта на Република България

21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отстъпване право на строеж в УПИ-Х, кв.7 по плана на ж.к. „Славейков”, чрез публичен търг

22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи УПИ Х-290 и УПИ ХХ-290 в кв.2 по плана на кв. „Сарафово”, гр. Бургас, между Община Бургас и физическо лице

23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение - публична общинска собственост за временно и възмездно ползване на Сдружение с нестопанска цел „Моделен клуб” - Бургас

24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект в имот - публична общинска собственост, находящ се в сградата на Здравна служба с. Рудник, Община Бургас, чрез провеждане на търг по реда на НРПУРОИВ

25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, намиращи се в кметството на кв. „Горно Езерово” и в сградата на ТД „Възраждане”, ж.к. „Меден Рудник”, гр.Бургас, на общопрактикуващи лекари

26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на язовири - публична общинска собственост, за срок от 5 години, чрез провеждане на търг по реда на  НРПУРОИВ

27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез изкупуване общинската част в УПИ ХVІ-5804, квартал 28 по плана на ж.к. „Възраждане”, гр. Бургас

28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІІ-471, квартал 39 по плана на с. Рудник - с. Черно море

29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроснабдяване” АД - гр. Пловдив, за изграждане на трафопост в имот - частна общинска собственост

30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „EVN България Електроразпределение” АД за изграждане на трафопостове в имоти - частна общинска собственост

31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на ½ ид.част от УПИ І-18, 19 в кв.7 по плана на кв. „Крайморие”, гр.Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС

32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ, кв.3 по плана на ж.к. „Зорница”, гр.Бургас

33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на УПИ ІV-140 в кв.11 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, с отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, ДВ бр.54/2008 г.

34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ, кв.25 по плана на ж.к. „Братя Миладинови”, гр. Бургас

35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща УПИ VІІ-4 в кв.2 по плана на с.Миролюбово, Община Бургас, с отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС (ДВ бр.54/2008 г.)

36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, намиращ се в с.Банево, Община Бургас

37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща УПИ ІІІ-1093 в кв.81 по плана на с.Банево, Община Бургас, с отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС (ДВ бр.54/2008 г.)

38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на части от урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост в кв. „Работнически жилища”, ж.к. „Братя Миладинови” - гр.Бургас, на физически лица, притежаващи жилища с право на строеж върху общинска земя

39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в с.Ветрен и в.з. „Минерални бани”, Община Бургас

40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на 59.37/1200.85 кв.м. ид.части общинска собственост от УПИ ХІV-932, 2408, целият с площ от 1200.85 кв.м. в кв.136 по плана на ЦГЧ - Бургас, на физическо лице, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС (ДВ бр.54/2008 г.)

41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, чрез публични търгове с тайно наддаване

42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на 250/1000 кв.м. ид.ч. общинска собственост от УПИ ІІІ-111 в кв.8 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас на физическо лице по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, ДВ бр.54/2008 г.

43. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване към сграда - „Магазин за хранителни стоки”, находящ се в УПИ ІІ, кв.33 по плана на зона „В”, ж.р. „Меден Рудник”, гр.Бургас, изграден върху общинска земя

44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избиране на управител на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД - гр.Бургас

45. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избиране на управител на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар „Проф. Иван Темков” ЕООД - Бургас

46. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избиране на управител на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Бургас” ЕООД

47. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избиране на управител на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар - Бургас” ЕООД

48. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Весела Христова Петкова - управител на „Медицински център ІІІ - Бургас” ЕООД, относно: Разрешение за предоставяне за безвъзмездно ползване на масивна сграда от активите на дружеството на сдружение „Равновесие” - Бургас в съвместен проект с Община Бургас

49. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас, относно: Предоставяне на помещение за офис на Местната комисия за борба с трафика на хора

50. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас, относно: Определяне на наемна цена по договор за наем между „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Бургас” ЕООД и „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар - Бургас” ЕООД

51. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас, относно: Закупуване на замразяващ микротом за нуждите на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Бургас” ЕООД

52. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас, относно: Допълнение към списъка на медицинските специалисти, имащи право на транспортни разходи, съгласно решение на Общински съвет - Бургас

53. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Красимир Стойчев - зам.-кмет „Бюджет, финанси и стопански дейности” на Община Бургас, относно: Вземане на решение за теглене на кредит за оборотни средства от търговско дружество „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Бургас

54. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за съществуването на 2 (две) маломерни паралелки за учебната 2008/2009 година в Професионална гимназия по транспорт - гр.Бургас

55. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Разкриване на извънбюджетна сметка на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - гр.Бургас

56. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ивелина Василева - зам.-кмет „Евроинтеграция и екология” на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектопредложения за финансиране по Проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика

57. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ивелина Василева - зам.-кмет „Евроинтеграция и екология” на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектопредложения за проекти в сектор околна среда по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда”

58. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов - общински съветник и председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно: Предложение за отмяна на решение (Протокол № 11 от 24.07.2008 г.) на Общински съвет Бургас и приемане на минимална конкурсна цена за продажба на общински обект: Магазин „Хаша” (партер и сутерен), ул. „Христо Ботев” № 61 - 67, гр.Бургас

59. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Василка Димова Димова

60. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Галина Ангелова Парушева

61. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Кина Ангелова Стоименова

62. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Филипка Минчева Желязкова

63. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Янка Маринова Николова

64. УДОСТОЯВАНЕ със званието „Почетен гражданин на град Бургас” - учредителите на Бургаски свободен университет и Иван Мавров (посмъртно)

65. МОЛБА за опрощаване на несъбираеми вземания

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |