В новините
 
24.02.2009 14:34   Новината е видяна 3397 пъти
Как ще изглежда Бургас след четвърт век

Един разговор на Румяна Емануилиду с арх. Веселина Илиева – главен архитект на Бургас за това къде ще са най-големите инвестиции, как ще се преборим с трафика, кои ще са новите квартали, ще се промени ли Морската градина

- Арх. Илиева, какви нови зони се формират в общинския център?

- Тенденцията за разрастване на града с обслужващи и многофункционални зони е по основните входно-изходни магистрали: пътя Бургас-София, Бургас-Варна и територията, която се намира северно от пътя за Средец. Последната пък се оформя като една складово-производствена територия /така е предвидена и по Териториално-устройствения план/.
С новия Общ устройствен план тези територии ще запазят функциите си и съответно ще има нови предвиждания в тях и поставяне на нови ограничители.

- Бургас ще бъде един от първите градове с МОЛ? Къде са най-големите инвестиции в бизнес обекти на територията на града?

- Пред пуск е МОЛ „Изгрев”, в който влизат веригата „Карфур” и още няколко други търговски вериги. Пред приключване е строителството и се очаква през март той да отвори врати за гражданите на града.
Може цялата сграда да не функционира от самото начало, но „Карфур” ще работи.
Също през март врати ще отвори германската Търговска верига, специализирана в областта на хранителните стоки, „Кауфланд” – нейният обект е в Промишлена зона-Север, до вече действащия магазин на „Практикер”.

Каква е съдбата на недостроения Бургаски универсален магазин (БУМ) на централния площад „Тройката”?

- Няма движение по БУМ, делата в съда продължават. Надяваме се в скоро време да приключат, за да може целият център на Бургас да бъде с един нов вид.
Общината обаче се явява вече като един много сериозен инвеститор в следващите две години. Положихме доста усилия да спечелим пари по европейски програми за регионално развитие.
Община-Бургас спечели проекти по образователна, културна програма. Внесли сме предложение за участие в проект за благоустрояване на градска среда – паркове и градини, надяваме се също да бъдем одобрени.
Стартираме с процедури по проектиране, реконструкция и изграждане на Казиното и Охлюва – като културен център, емблематичен за гражданите и гостите на Бургас.
Училищата и детските градини ще бъдат санирани, в тях вътрешни преустройства, привеждане в европейски вид, съответно с осигуряване на достъпна среда за деца и хора с увреждания: рампи, тоалетни за инвалиди и асансьори за достъп до всички етажи.

- Около езерата на Бургас се оформя промишлена зона, а това са привлекателни места за обитаване и вътрешен туризъм, какви са вижданията за тези райони?

- Общият устройствен план на Бургас (ОУП) не е готов, но към настоящия момент е готова цялата база от изходни данни, които са набрани и от други ведомства и организации и които дават една реална представа за сегашното състояние.
Приключи обработката на резултатите по преброяването. В момента се работи по профилите на улиците и кръстовищата, за да се докаже къде и доколко е необходимо те да бъдат на две нива като организация на движението, за да бъде заложено в плана.
Работи се по маршрутите на градския транспорт. Много е висок процентът на транзита през града, което е притеснително. Цялото движение сега минава през центъра. Категорично е доказана необходимостта от изграждане на обходите на града, по което вече работят общината, Областно пътно управление и НА „Пътна инфраструктура”, за да се разтовари същинската градска територия от трафика и да се осигури по-голямо спокойствие на гражданите и по-бърз достъп на гостите на града.
Това ще залегне и в ОУП.
Когато приключи работата и по транспортната схема, тогава ще бъдат категорично указани устройствените зони. Виждането и на общината, и на проектантите, спечелили конкурса за избор на изпълнител е максимално да се използва ресурса около бургаските езера и да се даде живот на тази територия.
Става въпрос за Бургаското и Мандренското езера, както и за Атанасовското, което е защитена територия – около тях ще бъдат създадени зони за екотуризъм. Вече работим в тази посока, съвместно с еколозите и екологичните организации.
Пред предаване е проекта за План за регулация и застрояване на Парк „Езеро” с нови зони и виждания.
Приключила е процедурата с одобрен ПУП на територията между Парк „Езеро” и Солниците. Тя е качена в сайта на общината, анкетата за предложения от гражданите за функции върви. Когато и предложенията се нанесат, ще се пристъпи към реализация на строителството.
Проектантите са подготвили анкетна карта за мнението на бургаските граждани за ОУП – тя ще бъде разнесена във всички търговски вериги и всички други места, където има широк достъп на граждани – администрации, обществени заведения. Целта е максимално близко и бързо да стигнем до хората и те да си дадат мнението, с което ще улеснят работата на проектантите и на общината.

- Значи Бургас ще расте първо на дължина?

- Бургас има много сложна дисперсна структура и територията на града е разкъсана от няколко езера и вода. Така че градът расте линейно покрай основните транспортни мегистрали – на юг към Крайморие, съответно Сарафово се разраства, местността Кюшето – продължаваме работата по промяна на ОУП и ПУП.
Вече имаме замервания на ошумяването от летището. Влизаме с ново предложение в Министерство на здравеопазването за съгласуване на проекта. Така че съвсем не сме се отказали от този проект.

В момента е в ход и ПУП на Летищен комплекс-Бургас с неговото разширение и преструктуриране. Проектантите работят, но има още какво да се желае.

Тече процедура по второ обявяване за Крайморие. Преди дни приключихме с входиране на възраженията от страна на гражданите. Те се разглеждат от Експертен съвет. Ако са законосъобразни и могат да бъдат удовлетворени, ще бъдат удовлетворени. След което проектът се внася в Общински съвет за одобряване и продължаване на процедурата по промяна на предназначението. След като Общински съвет го одобри, решението ще бъде обявено и следващата стъпка ще бъде промяна на предназначението на земеделските земи и започване на жилищно застрояване.

Около Крайморие южно от пътя за Созопол се предвижда една зона, която по досега действащия ОУП беше производствена. Нашето желание /и то е заложено в заданието за новия ОУП/ е тази зона да прерасне в бизнес зона – да няма замърсители, да бъде по-привлекателна предвид движението на туристи в южна посока. Тя трябва да осигурява обслужването на крайпътните обекти и съответно да поеме част от обслужването на новия комплекс, който е планиран за 20 хиляди обитатели, без в това число да влизат гостите за сезона.

Бургас ще расте и в дълбочина. Вече е приет от Общинския съвет ОУП на землището на селата Димчево, Маринка, Твърдица. Трите села се оформят като една крайградска зона за обитаване. Тя е в много близка комуникационна връзка с града. Около езерото Мандра в землището на Твърдица са предвидени вилна зона и зона за курортни дейности. В землището на Димчево е предвидена основно вилна зона на брега на Мандра.
Около Маринка по новото трасе на първокласния път за Малко Търново е предвидена многофункционална зона, осигуряваща крайпътни обекти, съответно за обслужване на населеното място и възможност за създаване на нови работни места.

Северно от Маринка има предвидена една територия с възможности за промяна на предназначението, която по наше виждане, а вече започнаха и инициативи, е предвидена за аграрен туризъм – предлагане на вина, съчетани със селски туризъм. Тенденцията в цял свят е такава – около малките населени места да има и такива атрактивни зони.

Така че цялата територия от Крайморие през Маринка, Димчево и Твърдица и връзката й към Бургас смятаме, че ще даде възможност за придобиване на един нов вид и съживяване на тези населени места.
Инициатива има. Желание от страна на собствениците има, общината съдейства в максимална степен да се реализират тези предвиждания.

- Ще се преструктурира ли центърът на града към морето?

- Отварянето на центъра към морето е заложено в заданието, което е прието от Общинския съвет и е дадено на проектантите като условие за работа.
Нашето предложение е максимално да бъдат преструктурирани съществуващите производствени зони – тази тенденция вече започна. Самите собственици на терени инициираха такива промени, защото разбират цената на тази територия и че тя не може да бъде унищожавана за производствени цели.

В Общия устройствен план ще бъде заложено по-високо, средно и ниско застрояване по преценка на проектантите, съобразено с геоложките проучвания и екосистемите. Работи се успоредно във всички посоки.
Всички инициативи от страна на собствениците ги подаваме на проектантите, за да ги имат предвид, доколкото те могат да бъдат вложени и съобразени.

- Как ще се променя Морската градина?

- Първата стъпка, заложена за реализация в програмата за Морската градина, е реконструкция на съществуващия басейн,  който е в зоната на Флората и не се ползва в момента по предназначение.
Искаме да възстановим съоръжението и то да стане притегателен център - с малък и голям плувен басейн и около него – обслужващи помещения.

По проекта за Морската градина има предвиждания за застрояване, които ще стартират постепенно. Градината е публична общинска собственост. Начинът за изграждане на обектите там е Публично-частно партньорство и концесия или с финансиране от страна на общината. Тъй като бюджетът на общината е ограничен, насочваме през тази година усилията си в плувния басейн, реконструкция на детския кът и кандидатстваме по програма за благоустрояване на градската среда чрез цялостно възстановяване на алейната мрежа, реконструкция на осветлението, парково обзавеждане - подмяна на настилки, перголи, пейки, кошчета за отпадъци и създаване на нови детски съоръжения.

С този проект кандидатстваме и за реконструкция на парка в жк Лазур, за който има изготвен проект.
Идеята на общината е максимално осигуряване на крайулични паркинги с места за оставяне на колите и достъп на инвалиди. Всички обекти са съобразени с изискванията на Наредба № 6 за достъпна среда.
Вече стартира изграждането на детска площадка за деца с увреждания в парк „Изгрев” жк „Славейков”, която ще бъде със специални съоръжения.

Всички големи вериги, които влизат на територията на Бургас, имат желание и инвестират в подобряване на градската среда. Всяка от веригите по тяхна инициатива входира в общината намерение за реализация на инвестиционно предложение, свързано с изграждането на детски площадки, благоустрояване, паркове, градини. Така че, желанието и на големите инвеститори е не само да развиват търговска дейност и да печелят, а да дадат нещо на този град.

- На тези, които се умориха да живеят в строителна площадка, какво бихте казали?

- Отговорността на всички е да пазим това, което създаваме. Наша е грижата да създаваме колкото се може по-малко грижи на гражданите и ние полагаме усилия в тази посока. Но едно строителство, което дава условия за по-нататъшно ползване на територията, трябва да се изтърпи.

Стартирала е процедурата и за избор на проектант за благоустрояване на същинската градска част – улиците „Александровска” и „Богориди” – създаване на Ларго, пешеходна зона с условия за отдих и почивка, развлечения, достатъчно озеленяване, подземен паркинг на Тройката и подлез на университета.
Това също ще създаде големи неудобства на бургазлии. Проектът няма да се реализира изведнъж, а най-вероятно ще бъде изпълнен на етапи. Ще се влиза постепенно в средата и постепенно ще бъдат усвоявани инвестициите.

А частните инвеститори само можем да ги контролираме да не замърсяват и да спазват сроковете си. Бургас е един работещ организъм с много инвестиции, но това създава и работни места.
В тази връзка се налага да изтърпим някои неудобства. Извиняваме се на всички! 
   


Автор: Интервюто взе: Румяна Емануилиду
вестник Фактор

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |