В новините
 
10.12.2004 17:55   Новината е видяна 2543 пъти
Шулева опроверга шефа на Агенцията за приватизация. АП не е продавала Енергото на Слънчев бряг
Стенограма от актуален въпрос на народния представител Мирослав Севлиевски към Министъра на икономиката Лидия Шулева

МИРОСЛАВ СЕВЛИЕВСКИ (НВ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Шулева, уважаеми колеги! На 27 октомври съм Ви задал актуален въпрос, който може би към днешна дата не е чак толкова актуален за Вас, но той продължава да бъде актуален за всички миноритарни акционери в търговското дружество “Слънчев бряг”. Те са поне 3800 човека.
През м. октомври от средствата за масова информация разбрахме, че Агенцията по приватизация ще проведе конкурс за оценител на “Слънчев бряг” на остатъчните 75% държавно участие. Оттогава се случиха много неща, Вие бяхте в Слънчев бряг, говорихте с едни хора, с други хора. Но от 31 август има едно тайно Решение № 2878 на Агенцията по приватизация, което поставя доста странни условия и изисквания към потенциалните купувачи на тези 75%, но за това Вие вероятно ще разкажете допълнително. Аз искам да Ви задам следните въпроси.
Има ли цялостна стратегия за приватизация на остатъчния държавен дял от капитала на “Слънчев бряг” АД, какво предвижда тя и какви действия е предприело Министерството на икономиката съвместно с Агенцията по приватизация към настоящия момент?
Вторият ми въпрос към Вас е съществува ли това Решение № 2878 от 31 август т.г. на Агенцията по приватизация и в какъв смисъл е то?
Третият въпрос е как ще бъде гарантирана прозрачност и яснота при извършване на приватизационната процедура?
И четвъртият ми въпрос е предприети ли са действия за приватизация на обособени части от инфраструктурата на курортния комплекс и кои са тези части? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Имате думата за отговор на отправения актуален въпрос, министър Шулева.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Севлиевски! Сравнително скоро на заседанието на Комисията по икономическа политика имах възможност да отговоря на по-голяма част от въпросите, които Вие поставяте. В дискусията за приватизация на остатъчния дял от капитала на “Слънчев бряг” АД бяха изложени идеи, които несъмнено ще помогнат за успешното приключване на раздържавяването на комплекса.
Какво е развитието към момента? До м. септември 2003 г. от Агенцията по приватизация и “Слънчев бряг” АД са направени редица продажби на активи и в момента дружеството е собственик основно на инфраструктурата на комплекса – териториална, водоснабдителна и електропреносна. Негова собственост са и някои по-незначителни обслужващи сградни активи.
В писмо до Агенцията по приватизация от 20 юли 2004 г. Управителният съвет на Съюза на собствениците на Слънчев бряг е отправил предложение за раздържавяване на инфраструктурата на комплекса. В писмото се посочват проблемите, които съществуват при стопанисването, и се предлага да бъде придобито право на собственост върху териториалната структура на Слънчев бряг като дълготраен материален актив.
Ето какво пише Съюзът на собствениците: “Управлението на туристическите обекти, от една страна, и на свързващата ги и обслужваща териториална инфраструктура – от друга страна, от различни търговски и правни субекти създава напрежение, противоречие и спорове и осуетява формирането на единна дългосрочна стратегия за управление на туристическия комплекс като урбанизирана курортна територия.” И още: “Прехвърлянето на инфраструктурата в собственост на частните хотелиери и ресторантьори би създало естествени и логични предпоставки за оптималното й поддържане и развитие.”
Уважаеми господин Севлиевски, сигурна съм, че като народен представител от Бургаския избирателен район Вие отлично познавате проблемите на Слънчев бряг. Сигурна съм и ще се съгласите, че за да се спре практиката всеки да дърпа чергата към себе си и да се постигне общо убранистично и хармонично развитие на целия туристически комплекс, трябва да се привлече стратегически инвеститор. Това е основният мотив, с който на 31 август 2004 г. Агенцията по приватизация приема Решение № 2878. Това решение не е тайно, то не е обнародвано и не е окончателно. То е база, на основата на която вече са проведени няколко срещи със Съюза на собствениците. На тези срещи се търси и обсъжда вариант, който да гарантира най-добро управление на инфраструктурата.
Какво предлага Агенцията за приватизация в решениeто си?
Продажбата на 75% от капитала на Слънчев бряг да бъде извършена чрез публично оповестен конкурс, с приватизационна процедура, която дава възможност за качествен подбор и пресяване на кандидатите чрез поставяне на предварителни квалификационни изисквания. До участие в конкурса ще бъдат допуснати единствено два типа стратегически инвеститори.
Първо, стратегически инвеститори в сферата на туризма. Става въпрос за лица, които осъществяват туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство или допълнителни туристически услуги по смисъла на Закона за туризма. Това дава възможност на собствениците на хотели, ресторанти и други туристически обекти в Слънчев бряг да се обединят, за да участват в приватизацията на дружеството.
Обединението, в което влиза и община Несебър, вече е факт.
Второ, стратегически инвеститори–доставчици на обществени услуги. Това са лица, които осъществяват дейности по разпределение на електрическа енергия и природен газ и експлоатация на разпределителни мрежи или експлоатация на съоръжения и системи за водоснабдяване и отвеждане на отпадни води.
Искам да ви информирам, че при преговорите, проведени от Агенцията за приватизация с “ИВИЕН”-Австрия, за приватизация на 67% от електроразпределението в Стара Загора и Пловдив е постигната договореност “ИВИЕН”-Австрия да изкупи електроразпределителната мрежа на Слънчев бряг по оценка на независим оценител.
В предквалификационните изисквания към кандидатите, Агенцията за приватизация е определила минимален праг на приходите за осъществяване на дейности в размер на не по-малко от 50 млн. средногодишно за последните три финансови години. Този праг е съизмерим с приходите от съответните дейности на “Слънчев бряг” АД. Конкурсната процедура ще се провежда на два етапа по много ясни и конкретни правила и в пълно съответствие с цитираната в днешния парламентарен контрол Наредба за търговете и конкурсите и по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Гарантирани са условия за прозрачна, бърза, икономически ефективна приватизация при пълна равнопоставеност на инвеститорите.
Подготвят се правният анализ, приватизационната оценка и Информационен меморандум на Слънчев бряг. Към момента не са предприети действия за продажба на обособени части от инфраструктурата на курорта.
Накрая, интересът на собствениците на хотели и ресторанти и на акционерите, които притежават 25% от Слънчев бряг и на туристите е един: курортният комплекс да се развива динамично, а инфраструктурата му да отговаря на съвременните изисквания.
Намирането на подходящ стратегически инвеститор е възможен път този интерес да бъде максимално защитен. Дискусията как да бъде намерен такъв инвеститор все още е отворена. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, госпожо Шулева.
Имате право на реплика, господин Севлиевски.
МИРОСЛАВ СЕВЛИЕВСКИ (НВ): Благодаря, госпожо председател.
Госпожо Шулева, не зная дали трябва да Ви репликирам, искам само да Ви кажа, че това, което разкрихте по фамозното Решение № 28-78 сега, то течеше като слух в целия Бургаски регион през целия м. септември. Това решение, както Вие го прочетохте, който е запознат подробно с неговия текст, в общи линии определя най-много двама възможни български кандидати да участват в закупуването на тези 75%.
Слава Богу, по мое предложение, община Несебър започна разговори със Съюза на собствениците и те вероятно ще направят дружество, с което да участват в приватизацията.
Но не това е въпросът, а въпросът е да има ясна публична процедура, по която всички, които имат куража да участват в такава приватизационна сделка, имат необходимите средства и квалификация, да могат да го направят. Не е въпросът да променяме постоянно, съобразно един или друг потенциален купувач, приватизационните процедури, защото от такава промяна на приватизационните процедури в Слънчев бряг има доста натрупани проблеми от 1994 г. досега, а ако Слънчев бряг има проблеми, то има сериозни проблеми и целият български туризъм.
По отношение на това, че не са продадени към този момент никакви обособени части от инфраструктурата на дружеството, съвсем наскоро аз прочетох в средствата за масова информация, че бившият Ви парламентарен секретар и настоящ директор на Агенцията за приватизация да казва, че за 25 млн. лв. е продадена електроразпределителната инфраструктура на Слънчев бряг. Това вярно ли е или не е вярно? Какъв приватизационен договор е подписан за приватизацията на ЕР–Стара Загора, и каква е частта, касаеща Слънчев бряг и неговото електроразпределително дружество, защото също има лиценз. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Заповядайте за дуплика, госпожо Шулева.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛИДИЯ ШУЛЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Севлиевски! Както и Вие правилно казахте, приватизацията на Слънчев бряг е сериозен въпрос, който не касае само комплекса, а целия български туризъм. И затова, когато Агенцията за приватизация взе това решение ние го разглеждахме по-скоро като едно предложение, върху което да може да се направи дебат–обсъждане с всички заинтересовани страни. Както вече имах възможност да кажа по време на изслушването в Икономическата комисия, проблемът с приватизацията на инфраструктурата е изключително сериозен и преди да заковем окончателното решение на Агенцията за приватизация, което да бъде публикувано в “Държавен вестник”, ние бихме искали да направим обществена дискусия по това какви параметри, какви критерии да бъдат определени за избиране на стратегическия инвеститор. Точно това ние и правихме, защото, проведохме многократно срещи със Съюза на собствениците, които са най-заинтересованите от решаване на въпроса с инфраструктурата лица, а също така и в Икономическата комисия този въпрос беше широко обсъждан, за да могат да бъдат намерени най-точните критерии по отношение на стратегическите купувачи. Това решение не е обнародвано, защото е тайна, а не е обнародвано, защото все още искаме да преценим напълно дали тези критерии, които са предложени са добри и дали те се приемат от евентуалните потенциални купувачи, както и от специалистите в този сектор, каквито са, разбира се, и депутатите от Икономическата комисия. Така че, по този въпрос, това е моят отговор.
По отношение на това, което попитахте за електроразпределителните дружества, към момента не е подписван никакъв договор и не е извършвана никаква приватизационна сделка по отношение на електроразпределението.
Действително в Договора за продажба на ЕР-Стара Загора, има договорка с потенциалния купувач той да изкупи електроразпределителната мрежа на Слънчев бряг по оценка на независим оценител. Това нещо се налага в съответствие със Закона за енергетика, който предвижда окрупняване на мощностите, а също така предвижда изкупуване на всички електроразпределителни мрежи, които са извън структурата на сегашните електроразпределителни дружества.
Знаете, че там е приета една наредба, съобразно която подобни мощности се изкупуват за срок от осем години. Така или иначе, в момента се води съдебен спор, а и законът ще наложи да не може да съществува едно такова самостоятелно електроразпределение, каквото е на Слънчев бряг. Така че, Слънчев бряг вместо да получава парите си за осем години има възможност то да ги получи веднага от купувача на електроразпределителните дружества.
Приватизационният договор е одобрен от Министерския съвет, така че аз се надявам той да бъде спазен, но към момента такава сделка не е извършена. Благодаря.

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
Мебели Бургас | namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |