В новините
 
03.02.2008 08:47   Новината е видяна 11917 пъти
С П О Р А З У М Е Н И Е между Правителството на Руската Федерация, Правителството на Република България и Правителството на Гръцката Република за сътрудничество в строителството и експлоатация на петролопровода „Бургас – Александруполис

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Правителството на Руската Федерация,

Правителството на Република България и

Правителството на Гръцката Република

за сътрудничество в строителството и експлоатация на

петролопровода „Бургас – Александруполис”
Правителството на Руската Федерация, Правителството на Република България и Правителството на Гръцката Република (по-нататък „Страните”),

като отбелязват ключовото значение на енергетиката за успешното развитие на икономиката на техните страни, като желаят да развиват сътрудничество в тази област на равноправна и взаимноизгодна основа и в стремежа си към развитие на интеграционните процеси и добросъседските отношения,

в намерението си да създадат сигурен и ефикасен маршрут за пренос на петрол, насочен към повишаване на енергийната сигурност на европейските страни и намаляване на екологичните рискове, свързани с нарастващото натоварване върху традиционните пътища за транспортиране на въглеводородни горива и други енергийни ресурси в региона,

като се ръководят от Декларацията за сътрудничество в сферата на енергетиката, приета на срещата на 4 септември 2006 г. в Атина от Президента на Руската федерация, Президента на Република България и Министър-председателя на Гръцката република,

с цел развитието на принципите в Меморандума за сътрудничество при реализацията на проекта за петролопровода „Бургас-Александруполис” между Правителството на Руската Федерация, Правителството на Република България и Правителството на Гръцката Република (12 април 2005 г.),

се споразумяха за следното:

Член 1
Целта на настоящото Споразумение е определянето на формите за сътрудничество между Страните за построяване и експлоатация на петролопровода „Бургас-Александруполис” с първоначален капацитет 35 млн. тона петрол на година и възможност за увеличаване до 50 млн. тона петрол на година (наричан по-нататък „Петролопровода”), който се състои от:

- петролоналивен терминал в гр. Бургас (Република България);

- петролоналивен терминал в гр. Александруполис (Гръцка Република);

- магистрален петролопровод с петролни помпени станции, резервоарни паркове и друга необходима инфраструктура, свързващ споменатите терминали.

Изброените обекти и парцелите, на които те са разположени, представляват неотделима част от единната и неделима транспортна система.

Страните предприемат всички възможни усилия за осигуряване на непрекъснатото транспортиране на петрол по Петролопровода като максимално използват техническите му възможности.
Член 2
Страните оказват съдействие за създаването на Международна проектна компания (по-нататък „МПК”), която е собственик на Петролопровода.

МПК се учредява от стопанските субекти (по-нататък „Участниците”), които притежават следните дялове от уставния капитал на МПК:

51 % - руския Участник: ООО „Трубопроводный Консорциум „Бургас-Александруполис”;

24,5 % - българския Участник: „Проектна компания Нефтопровод Бургас-Александруполис-БГ” АД;

24,5 % - гръцките Участници: съвместно дружество (joint-venture) „HELPE S.A. – THRAKI S.A”. – 23,5 % и Гръцката държава – 1 %.

След основаването на МПК делът на Участниците може да бъде изцяло или частично отчужден в полза на петролодобивните компании, заинтересувани от участие в МПК. Посоченото право на Участниците не може да бъде отнето в учредителните документи на МПК.

Страните вземат предвид, че подобно отчуждаване от руския, българския или гръцкия Участник в МПК се извършва след писмено съгласуване съответно с Руската, Българската и Гръцката Страна.

На територията на Република България и Република Гърция МПК създава съответните структурни подразделения и привлича по условията за подизпълнение, при отчитане на икономическата ефективност, български и гръцки фирми, без да се изключват тези, които са участници в МПК, за осигуряване техническата експлоатация на Петролопровода.
Член 3
При реализирането на настоящото Споразумение Страните изхождат от това, че:
- мястото на регистрация на МПК се определя от Участниците в нея. Място на регистрация на МПК е в една от страните-членки на Европейския съюз;

Съгласно приложимото право в страната на регистрация на МПК в учредителните документи на МПК се гарантират съответните права на миноритарните акционери на МПК, в това число правата по изменение на уставния капитал.

- най-ефективна форма за финансиране на строителството на Петролопровода представлява принципът на „проектно финансиране”, който се препоръчва от Страните за използване от МПК в съответствие с международната практика.


Член 4
За периода на проектиране, строителство и експлоатация на Петролопровода Страните сключват с МПК Споразумение за транзитиране, в което се определят условията за взаимодействие на МПК с държавите на Страните, в това число изброените по-долу, но без да се ограничава до тях:

- отреждането на парцели земя от Република България и Гръцката Република за нуждите на МПК, които отговарят на целите и условията за строителство на Петролопровода и неотменимо предоставяне на МПК на такива права по отношение на посочените парцели земя, които осигуряват безпрепятствено осъществяване на строителството и експлоатация на Петролопровода, включително и на всички негови обекти, посочени в чл. 1 на настоящото Споразумение;

- определяне на всички видове данъчни и неданъчни плащания, такси и компенсации в полза на Република България и Гръцката Република, свързани с необходимото количество транспортиран през техните територии петрол, за достигане на икономическата ефективност на проекта;

- включване към енергийните системи, както и стабилно енергоснабдяване на Петролопровода;

- осигуряване на свободата на транзит на петрол без каквито и да било забавяния и спънки след въвеждането на Петролопровода в експлоатация;

- предоставяне на благоприятен митнически режим;

- въпроси за защитата на околната среда, както и други въпроси.

При определяне размера на данъчните и неданъчни плащания, такси и компенсации, Българската и Гръцка Страна по Споразумението за транспортиране ще изхождат от резултатите на техникоикономическата обосновка и от разбирането, че условията за транспортиране по Петролопровода трябва да са конкурентноспособни в сравнение с другите маршрути за транспортиране на петрол в региона.

Член 5
Страните се споразумяха, че МПК с цел обезпечаване на транспортирането на петрол по петролопровода ще сключи съответното споразумение/я (договори) с ОАО „АК Транснефть”, който ще изпълнява изброените по-долу функции, но без да се ограничава до тях:

 сключва споразумения (договори) за предоставяне на услуга за транспортиране на петрол с товародателите (собствениците на петрола) от мястото на добива на петрол до пристанище Александруполис;

 формира товаропотоците по целия маршрут на транспортирането;

 осъществява управлението на диспечерските служби;

 разработва и осъществява изпълнението на графиците за подаване и натоварване (разтоварване) на танкерите в нефтените терминали и графиците за транспортиране на петрола по системата от магистрални петролопроводи.

Руската Страна въз основа на заявките на товародателите – петролодобивни компании осигурява включването на обеми доставки на петрол с използването на Петролопровода в графиците за транспортиране на петрол през системата от магистрални петролопроводи, утвърждавани по ред, определен от руската Страна.

Правото на собственост върху петрола, транспортиран с използването на Петролопровода, се запазва в полза на товародателите съгласно нормите на съответните търговски споразумения (договори).

Член 6
Тарифата за услуги, свързани с транспортирането на петрол по Петролопровода, в това число и за услугите по прехвърлянето на петрола, се определя от МПК, което е от нейна изключителна компетенция.
Член 7
Изборът на изпълнител/и, както и на доставчици на материално-технически ресурси и организациите, които оказват услуги, необходими за строителството и експлоатацията на Петролопровода, се извършва от МПК на тръжна основа предимно между стопанските субекти на Страните, при условие, че доставяните от тях стоки, дейности и услуги, включително и морски превози, са конкурентоспособни.

Страните възлагат на съответните държавни органи да осигурят опростен ред за преминаване през границите на държавите на Страните на специалистите, материалите, строително-монтажната техника и оборудването, които са необходими за работата по строежа и експлоатацията на Петролопровода, включително на всички негови обекти, посочени в чл.1 на настоящото Споразумение.
Член 8
Страните осигуряват необходимите условия за безпрепятствено изпълнение на дейностите по строителството и експлоатацията на Петролопровода, по издаването на всички необходими разрешения и лицензии за МПК, включително даването на права за използване (предоставяне) на парцели земя и за привличане на финансиране и кредити, както и издаване на гаранции в полза на кредиторите.
Член 9
С цел повишаване на икономическата ефективност при строителството и експлоатацията на нефтопровода Република България и Гръцката Република се задължават да предоставят най-благоприятен данъчен режим на МПК, в съответствие с действащите законодателства в тези държави, в частност предвиждащ:

 освобождаване от заплащане на данък добавена стойност (ДДС) при вноса на оборудване и окомплектовка, необходими за извършване на работите, свързани със строителството и експлоатацията на петролопровода, при условие на обратния им износ;

 ускоряване на процедурите за възстановяване на ДДС, заплатен за материали, услуги и дейности, необходими за строителството и експлоатацията на петролопровода.
Член 10
Приетите след влизането в сила на настоящото Споразумение нови законодателни и други нормативни актове на държавите на Страните, които водят до увеличаване на размера на който и да било данък, такса, мито и други подобни плащания, дължими от МПК, а също така от изпълнителите извършващи строителството и експлоатацията на Петролопровода, в сравнение с размера на който и да било данък, такса, мито и друго подобно плащане, начислени към датата на влизане в сила за държавите на Страните на настоящото Споразумение, не се отнася за МПК и за посочените изпълнители за периода на строителство, пускане в експлоатация и достигане на възвращаемостта на проекта за Петролопровода, предвидена в проекта за строителство на Петролопровода.

Клаузите на настоящия член се отнасят за доходите и операциите, свързани с дейностите (услугите) при строителството и експлоатацията на Петролопровода, осъществявани от МПК и посочените изпълнители.
Член 11
Клаузите на настоящото Споразумение не засягат правата и задълженията на всяка от Страните по други международни договори, по които съответните техни държави са страни.

Страните не носят отговорност по задълженията на Участниците, които произтичат от участието в проекта за строителство и експлоатация на Петролопровода. При това Страните ще взимат всички разумни и допустими мерки, насочени към осигуряването на съответно изпълнение от страна на Участниците на техните задължения по строителството и експлоатацията на Петролопровода.
Член 12
Страните назначават упълномощени органи за координация и надзор върху изпълнението на настоящото Споразумение и Споразумението за транзитиране, посочено в чл.4 на настоящото Споразумение:

от руска Страна – Министерството на промишлеността и енергетиката на Руската Федерация;

от българска Страна – Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България ;

от гръцка Страна – Министерството на развитието на Гръцката Република.

В случай на промяна на упълномощените органи страните се информират взаимно за това по дипломатически път.
Член 13
Разногласията при тълкуването и прилагането на текстовете от настоящото Споразумение, които не могат да бъдат преодолени чрез консултации между упълномощените органи, ще бъдат решавани посредством преговори между Страните със съставяне на съответните протоколи.


Член 14
Настоящото Споразумение се сключва за неопределен срок. Всяка страна може да излезе от настоящото Споразумение след достигане възвращаемостта от проекта за Петролопровода.

Настоящото Споразумение подлежи на ратифициране и влиза в сила от датата на получаване за съхраняване от депозитара на последната ратификационна нота.

Клаузите на членове 1-5, 12 и 13 от Споразумението временно се прилагат от датата на неговото подписване.

Депозитар на настоящото Споразумение е Правителството на Руската Федерация.

Съставено в гр. Атина на 15 март 2007 г. в три екземпляра на руски, български, гръцки и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. При възникване на противоречия при тълкуването на текстовете на Споразумението ще се използва текстът на английски език

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |