В новините
 
11.04.2008 16:47   Новината е видяна 5881 пъти
Дневен ред на осмото заседание на Общински съвет Бургас

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ПОДОСВОА на Община Бургас, свиквам ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 17.04.2008 г. (четвъртък), от 10:00 часа, в сградата на Бургаски свободен университет, при следния проект за

     

      Д Н Е В Е Н Р Е Д:

     

      1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на помещения от недвижим имот – публична общинска собственост, за нуждите на Народно читалище „Просвета”, с. Изворище, Община Бургас

      2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Решение „Благоустройствени строежи” ЕООД – гр. Бургас да предоговори условия на сключен договор за банков кредит, като се промени крайния срок за издължаване на кредита и се издадат необходимите обезпечителни документи

      3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХVІІІ-1847 в кв. 138 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас

      4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ І-36 в кв.1 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас

      5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на собственика на обект, получил траен градоустройствен статут в имот частна общинска собственост – УПИ І в кв. 22 по плана на ж.к. „Славейков”, гр. Бургас

      6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на собственика на обект, получил траен градоустройствен статут в имот частна общинска собственост – УПИ І в кв.7 по плана на ж.к. „Славейков”, гр. Бургас

      7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „EVN България Електроразпределение” АД за изграждане на трафопостове в имоти частна общинска собственост

      8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за обект, получил траен градоустройствен статут в имот частна общинска собственост – УПИ ІV, кв. 18, ж.р. ”Меден Рудник”, гр. Бургас

      9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Съгласие за извършване на строеж в съсобствен имот – УПИ ХVІІІ-13 в кв. 16 по плана на с. Ветрен, Община Бургас

      10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Банево и с. Изворище, Община Бургас

      11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се във вилна зона „Минерални бани”, Община Бургас

      12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в кв. „Лозово”, Община Бургас

      13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Миролюбово, Община Бургас

      14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групата общински съветници от ПП „ГЕРБ”, относно: Отмяна на решение по т. 28 от Протокол № 7/27.03.2008 г. в частта му относно определяне цената на имота и предложение за завишаването й

      15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищно помещение – общинска собственост, в двора на кметство – гр. Българово, Община Бургас

      16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на правила за ползване на общинските мери и пасища на територията на Община Бургас през 2008 година

      17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи УПИ ІІІ и УПИ ХVІІ в кв. 143 по ПУП-ПРЗ на Районен център на ж.р. „Меден Рудник”, гр. Бургас

      18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на обекти от образователната инфраструктура на територията на Община Бургас в проекти за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие”

      19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас в проектопредложение за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие”

      20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за включване на социални обекти на територията на Община Бургас в проект за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие”

      21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за включване на културни обекти на територията на Община Бургас в проект за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие”

      22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустроителни проекти

      23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Закриване на ЦДГ „Елин Пелин” – с. Черно море, Община Бургас и обособяването на групите като филиал на ЦДГ № 4 „Калинка” – с. Рудник, Община Бургас

      24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Намаляване на нормативно необходимата площ за едно дете в ЦДГ № 7 „Синчец”, находяща се в ж.к. „Възраждане”, ул. „Цар Асен І” № 34 – УПИ І в кв. 56 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас

      25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна в списъка на пътуващите учители от ЦДГ № 21 „Синчец” – с. Банево и ОУ „Христо Ботев” – с. Черно море

      26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Преминаване на Общински детски комплекс на финансиране чрез общинския бюджет – местна отговорност

      27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Общинска програма за закрила на детето за 2008 година

      28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Потвърждаване на поетия финансов ангажимент по „Демонстрационния проект за обновяване на многофамилни жилищни сгради”

      29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на деца – сираци

      30. ГОДИШНА ПЛАН-ПРОГРАМА за работата на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация – Бургас за 2008 година

      31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов – общински съветник и председател на НС на Общинска агенция за приватизация, относно: Предложение за приемане на минимална конкурсна цена за продажба на общински обект : Магазин „ХАША” (партер и сутерен), ул. „Христо Ботев” № 61 – 67, гр. Бургас

      32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменения и допълнения в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

      33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Бургас

      34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

      35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проект на Договор за наем на недвижими имоти

      36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групата общински съветници на ПП „ГЕРБ”, относно: Определяне предназначението на общинските жилища

      37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групата общински съветници на ПП „ГЕРБ”, относно: Създаване на „Детска театрална школа” в гр. Бургас

      38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Антонио Душепеев – общински съветник от ПП „ГЕРБ”, относно: Приемане на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

      39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице

      40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Еднократна сума за лечение на болно дете

      41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от групите на общинските съветници на ПП „АТАКА” и ПП „ГЕРБ”, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Бургас

      42. МОЛБА за опрощаване на дължими държавни вземания

     

     

      Неотложни докладни записки, внесени от Общинска администрация

      по реда на чл. 31, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността

      на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Бургас

     

      1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промени в числеността на персонала и фонд „Работна заплата” за дейности „Общинска администрация” и „Култура” за 2008 година

      2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас

      3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас

      4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, приета от Общинския съвет

      5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за участие и гласуване по въпроси от дневния ред на Общото събрание на ПСФК „ЧЕРНОМОРЕЦ – БУРГАС” АД

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Валери Симеонов)

 

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |