В новините
 
17.09.2008 16:39   Новината е видяна 3147 пъти
дневния ред за предстоящото 12-то заседание на Общински съвет - Бургас. То ще започне на 18.09.2008 година (четвъртък), от 10:00 часа, в сградата на Бургаски свободен университет

По-долният текст е перфектен пример за това как се пише за уеб с цел индексация. Предполага се, че този който го е писал не е бил наясно с това.

Г Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 12.11.2007 - 31.08.2008 г.
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Бургас към 30.06.2008 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на средна месечна брутна работна заплата и допълнителен лимит на фонд „Работна заплата” за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” за 2008 г.


4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на основните месечни работни заплати на кметовете на кметства при Община Бургас


5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП „ГЕРБ”, относно: Предложение за удостояване със звание „Почетен гражданин на Бургас” бронзовият медалист от олимпиадата в Пекин - Кирил Терзиев.


6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преименуване на част от улица „Димитър Димов” на „24-ти пехотен Черноморски полк”


7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План за улична регулация на ул. „Тодор Грудов” от кръстовище „Бургас - Средец - Созопол” (подр. Т.50) до кръстовище зона „А” в ж.к. „Меден Рудник” (о.т.7) по плана на Промишлена зона „Юг”, гр.Бургас


8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за територията, заключена между плажната ивица и Южно Атанасовско езеро, южно от района на „Черноморски солници” АД - гр.Бургас


9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на обект „Реконструкция на общински път Бургаски минерални бани - Банево - Изворище от км.1+000 до км.11+000, Община Бургас


10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от гр.Бургас - кв. „Сарафово” - граница с Община Поморие


11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане за допускане на изменение на ПУП (ПРЗ) на УПИ ІХ-62, кв.180, зона „Д”, ж.р. „Меден Рудник”, гр.Бургас за промяна на отреждането от „от малкоетажно жилищно строителство” в „за смесени функции” с промяна на устройствената зона от Жм в Смф, Искане Вх.№ 93-00-547/21.07.2008 г. от Спаско Дотов и Владимир Дотов


12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Красимир Стойчев - зам.-кмет „Бюджет, финанси и ИСД” на Община Бургас, относно: Освобождаване на управителя на „Медико-техническа лаборатория І - Бургас” ЕООД


13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Красимир Стойчев - зам.-кмет „Бюджет, финанси и ИСД” на Община Бургас, относно: Преобразуване на „Медико-техническа лаборатория” ЕООД чрез вливане в „Дентален център І - Бургас” ЕООД


14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Красимир Стойчев - зам.-кмет „Бюджет, финанси и ИСД” на Община Бургас, относно: Прехвърляне на едноетажна масивна сграда със застроена площ 87 кв.м., находяща се в ж.к. „Зорница” на търговско д-во „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Бургас” ЕООД


15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас и председател на Местна комисия за борба с трафика на хора, относно: Осигуряване на помещение за офис на Местната комисия за борба с трафика на хора в Община Бургас


16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот - частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София


17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за прехвърляне на собственост по смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за УПИ VІІІ иХІV, собственост на юридическо лице и УПИ І - общ., собственост на Община Бургас в кв.175 по плана на зона „Д”, ж.р. „Меден Рудник”, гр.Бургас


18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за изграждане на подземен паркинг в УПИ ІІ, кв.3 по плана на ж.к. „Зорница”, гр.Бургас


19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване към сграда, „Магазин за хранителни стоки”, находящ се в УПИ ІІ, кв.33 по плана на зона „В”, ж.р. „Меден Рудник”, гр.Бургас, изграден върху общинска земя


20. ПИСМО от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разглеждане на докладна записка вх.№ ОбС 08-00-00319/17.03.2008 г., относно продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ, кв.25 по плана на ж.к. „Братя Миладинови”, гр.Бургас


21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот - УПИ І, кв.2 по плана на ж.к. „Братя Миладинови”, гр.Бургас


22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Замяна на недвижим имот - частна общинска собственост, с имоти, собственост на наследниците на Петър Тошев Петров, за разширение за гробищен парк - с.Черно море и с.Рудник - Община Бургас


23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІV-1502, кв.103 по плана на с.Рудник - с.Черно море, Община Бургас


24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІ-752 в кв.47 по плана на с.Рудник - с.Черно море, Община Бургас


25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІ-758, кв.47 по плана на с.Рудник - с.Черно море, Община Бургас, с отстъпено право на строеж, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС


26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на част от УПИ ХІ-804, кв.1 по плана на кв. „Сарафово”, гр.Бургас, върху който е учредено право на строеж за жилищна сграда на физически лица, по реда на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС


27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеална част от УПИ ХІІ-102, кв.9 по плана на кв. „Крайморие”, Община Бургас


28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи УПИ І и УПИ ХVІІ-21 в кв.13 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Възраждане”, гр.Бургас


29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Магдалена Карастоянова - управител на „Обреден комплекс” ЕООД - гр.Бургас, относно: Продажба на дълготрайни материални активи - биологични единици, собственост на „Обреден комплекс” ЕООД - гр.Бургас


30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промени в Капиталова програма за 2008 г. (зона „Д”, ж.р. „Меден Рудник”)


31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промени в Капиталова програма за 2008 г. (нов обект: „Проектиране на информ. инфраструктура”)


32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Капиталовата програма на Община Бургас за 2008 година


33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Включване на нов обект в Капиталовата програма на Община Бургас за 2008 година


34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Красимир Стойчев - зам.-кмет „Бюджет, финанси и ИСД” на Община Бургас, относно: Изменение на капиталовата програма на Община Бургас за 2008 година


35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Костадин Иванов Марков - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Завишаване на годишната задача на обекти в Разчета на Капиталовата програма - 2008 година


36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Костадин Иванов Марков - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Включване на нов обект в Разчета на капиталовите разходи за 2008 година


37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Костадин Иванов Марков - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Промяна в обект № 769, § 5206, функция 03 в Капиталовата програма на Община Бургас за 2008 г.


38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Костадин Иванов Марков - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Необходими промени в поименния списък на общинските обекти, включени в Разчета на капиталовите разходи за 2008 година


39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Костадин Иванов Марков - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Изменение в Капиталовата програма на Община Бургас за 2008 г. (гравитачно отводняване)


40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Намаляване средствата от § 97 - Резерв-Съфинасиране на международни програми и проекти и включване на нов обект „Основен ремонт в ЦДГ № 2 „Х.К.Андерсен” в Разчета за капиталови разходи на Община Бургас за 2008 г. и завишаване бюджета на ЦДГ № 11 „Чайка” - гр.Бургас и промяна на обект ЦДГ „Елин Пелин” - с.Черно море - ОВ


41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет по здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт, относно: Прехвърляне от параграф „Резерв” на общинския бюджет в капиталовите трансфери средства за закупуване на биомикроскоп за „ДКЦ ІІ - Бургас” ЕООД


42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет по здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт, относно: Капиталова програма за здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт


43. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет по здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт, относно: Участие на „МДОЗС - Бургас” ЕООД в Европейски проект


44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ивелина Василева - зам.-кмет „Евроинтеграция и екология” на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектопредложение за финансиране на Оперативна програма „Регионално развитие” - схема „Подкрепа за подобряване на градската среда”


45. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ивелина Василева - зам.-кмет „Евроинтеграция и екология” на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас в Сдружение „Черноморски Еврорегион (BSER)


46. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йорданка Ананиева - заместник-кмет „Култура и образование” на Община Бургас, относно: Съществуването на паралелки от І до VІІІ клас за учебната 2008/2009 година в учебните заведения на територията на Община Бургас с по-малко от установения брой ученици, определен в Наредба № 7/29.12.2000 год. на МОН; Съществуването на 1 (една) маломерна сурдопаралелка в VІ клас на ОУ „П.К.Яворов” - Бургас;


47. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йорданка Ананиева - заместник-кмет „Култура и образование” на Община Бургас, относно: Провеждане на конкурси за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, за организиране на ученическото столово хранене


48. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас


49. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас


50. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО


51. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на действащия Правилник на ОП „Спортни имоти, паркинги и гаражи” при Община Бургас


52. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества


53. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП „ГЕРБ”, относно: Предложение за изменение и допълнение на Глава VІІ „Условия и ред за провеждане на търгове и конкурси” на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи


54. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от група общински съветници от ПП „ГЕРБ”, относно: Поправка на фактическа грешка в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища


55. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов - общински съветник и председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно: Изменение на чл.7, т.8 и т.10 от Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация - гр.Бургас


56. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стоян Иванов - общински съветник и председател на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация, относно: Предложение за приемане на приватизационна оценка и определяне на минимална конкурсна цена за продажба на: „Незавършено строителство в ж.к. „Меден Рудник” (бл.135), зона „Г”, УПИ ХV, кв.82, с прилежащ терен от 4228 кв.м., гр.Бургас


57. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” на Община Бургас, относно: Отпускане на средства на г-ца Гергана Апостолова - вицесветовна шампионка, европейска шампионка и четирикратна шампионка на Америка по Карате Киокушин на дисциплината така за участието й в Отворено Американско Международно Първенство


58. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Недялко Матев Михалев


59. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Станка Василева Сараева


60. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Мария Лаврикова Мищенко


61. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Нели Трифонова Иванова


62. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет по здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Виолета Янева Грозева


63. МОЛБА за опрощаване на дължими държавни вземания

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |