В новините
 
03.04.2009 04:16   Новината е видяна 1660 пъти
Широкообхватна директива срещу дискриминацията

Дискриминацията може да се прояви не само на пазара на труда, но също и при достъпа до стоки и услуги като транспорт, здравеопазване и банкови услуги. Депутатите днес подкрепиха предложението за директива, която цели да гарантира равно третиране във всички тези – и много други – области, като специално подчертаха необходимостта от мерки срещу множествената дискриминация.


В доклада на Kathalijne Maria Buitenweg (Зелени/ЕСА, Нидерландия) относно предложената всеобхватна антидискриминационна директива се отбелязва със съжаление, че дискриминацията все още е проблем в Европа: в специално проучване на Евробарометър през 2008 г. 15% от европейците твърдят, че са били подложени на дискриминация през изминалата година. Докладът по процедурата на консултация беше приет днес с 363 гласа "за" и 227 "против".


Нова широкообхватна антидискриминационна директива


В този контекст предложението за директива на Комисията цели да намали дискриминацията, основана на пол, религия, убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, независимо дали дискриминацията е директна или индиректна. Законодателството трябва да допълни други три вече приложими директиви: първата забранява дискриминацията въз основа на раса или етнически произход в рамките на пазара на труда и извън него, втората разглежда дискриминацията на пазара на труда, а третата – равнопоставеността между мъже и жени. 


Директивата ще се прилага в областта на социалната защита, образованието, достъпа и предоставянето на стоки и услуги (включително жилищното настаняване). Депутатите настояват също така тя да се прилага и по отношение на транспорта, но според тях не трябва да засяга сделки между частни лица, когато те не са част от търговска или професионална дейност.


Поради прекомерно голямата тежест върху микропредприятията, според ЕП те трябва да бъдат обект на специална защита, следваща модела на Закона за гражданските права в САЩ. Депутатите предлагат също рекламата и медиите да бъдат изключени от приложното поле на директивата.


Според поправките на ЕП настоящата директива трябва да покрива множествената дискриминация, основаваща се на комбинация от две или повече основания за дискриминация, както и дискриминацията по отношение на сдружаването на лица с определена религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. 


Директивата не засяга семейното право и светския характер на държавата


Членовете на ЕП подчертават изрично, че директивата не променя разделението на компетенциите между Европейския съюз и неговите държави членки, включително в областта на брачното и семейното право и законодателството в областта на здравеопазването. Държавите членки запазват компетенциите си в областта на образованието; законодателството не засяга също светския характер на държавата и институциите и не обхваща различията в третирането, основани на националността.


Забраната за дискриминация не накърнява запазването или приемането от държавите членки на мерки, насочени към "предотвратяване или компенсиране на неудобствата" (като позитивни действия или въвеждане на квоти), или допускането такива мерки да бъдат взети от обществения или частния сектор. Казано с други думи, държавите членки могат винаги да предлагат по-висока степен на защита, но не могат да превърнат новата директива в причина за понижаване на съществуващата степен на защита.


Тормозът също е форма на дискриминация


Според законодателното предложение тормозът (harassment) също се приема като форма на дискриминация, "когато нежелано поведение (...) има за цел или последица уронване на достойнството на личността и създаването на сплашваща, враждебна, нечовешка, унизителна или обидна среда". Депутатите подчертават,че понятието за тормоз трябва да бъде определено в съответствие с националното законодателство и практика на държавите членки.


Забранява се дискриминацията на хората с увреждания


Директивата забранява дискриминацията на основание на увреждане – като понятието "увреждане" трябва да се разглежда според дефиницията на ООН - на достъпа до социална защита, социални придобивки, здравеопазване, образование и достъп до стоки и услуги. Депутатите искат също така да бъдат покрити и транспорта, телекомуникациите, информацията, финансовите услуги, културата и отдиха. 


Трябва да бъдат предприети мерки за "разумно приспособяване" по отношение на достъпа на хората с увреждания до обществени сгради, "когато това е възможно", и чрез улесняване на използването на помощни устройства за подвижност и достъп, като например колички и кучета водачи. В случаите, когато "въпреки всички усилия" не може да се осигури приспособяване за гарантиране на достъп, се осигурява "смислена алтернатива". Все пак подобни мерки не трябва да представляват "непропорционална тежест", нито да изискват фундаментални промени в характера на предлаганите стоки и услуги.


Някои различия при третирането могат да бъдат оправдани


Националното законодателство на държавите членки може да предвиди някои различия при третирането, като например при достъпа до религиозни образователни институции, "така че да се запази особеният характер и етика на такива организации и многообразие на образователни системи, при условие, че това не представлява нарушаване на правото на образование и не оправдава дискриминация на други основания".


Допускат се също различия при третирането на основание на възраст, ако те са обективно оправдани, като например налагането на специфични изисквания за възраст за продажба на алкохол, достъп до оръжия или издаване на свидетелство за управление на кола. В същото време депутатите смятат, че мерките, свързани с възрастта или с увреждане, които създават по-благоприятни условия в сравнение с условията за други лица, като безплатен достъп или намалени тарифи за ползване на обществен транспорт, музеи или спортни съоръжения, са съвместими с принципа на недискриминация.


Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
Мебели Бургас | namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |